Simpele Wkb app voor tegelzetters

Moet ik als tegelzetter aan de Wkb voldoen?

Ja, als tegelzetter moet je aan de Wet kwaliteitsborging voldoen. De nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) is per 1-1-2024 in werking getreden. Iedere tegelzetter heeft hiermee te maken. De Wet kwaliteitsborging is bedoeld om de kwaliteit en veiligheid in de bouwsector te verbeteren. Het verandert de manier waarop bouwprojecten worden gecontroleerd en beoordeeld. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van jou als tegelzetter voor de geleverde kwaliteit. De Wkb gaat ervoor zorgen dat de opdrachtgever beter beschermd is en dat de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden verhoogd wordt. Later in dit artikel vertellen we hoe je met onze Wkb app aan de Wet kwaliteitsborging kunt voldoen.

In de onderstaande afbeelding zie je wat er aan het Burgerlijk Wetboek wordt toegevoegd. Je krijgt als tegelzetter te maken met een consumentendossier, verbrede aansprakelijkheid en verdergaande waarschuwingsplicht voor alle bouwwerken, klein of groot. Onder de afbeelding lichten we toe wat voor consequenties deze wijzigingen hebben voor jou als tegelzetter.

Consumentendossier

Met de Wet kwaliteitsborging wordt dossiervorming, ook wel bekend als bewijslast, een van de essentiële veranderingen. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat iedere tegelzetter verplicht is om aan te tonen dat zij hebben gerealiseerd wat met de opdrachtgever is afgesproken en dat zij goed en deugdelijk werk hebben geleverd. Dit consumentendossier heeft als voornaamste doel de opdrachtgever volledig inzicht te verschaffen in de naleving van de overeenkomst.

In de Wet kwaliteitsborging is niet gedetailleerd vastgelegd hoe je als tegelzetter het consumentendossier moet vastleggen. Het is verstandig om met de opdrachtgever duidelijke afspraken te maken over de inhoud van het consumentendossier en wanneer dit wordt overhandigd. Op deze manier worden verwachtingen afgestemd en wordt de transparantie vergroot, wat bijdraagt aan een soepele samenwerking. Deze naleving van de wettelijke voorschriften en de open communicatie met de opdrachtgever zijn cruciaal voor een succesvolle uitvoering van de projecten.

Verbrede aansprakelijkheid

Tegelzetters zijn aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de tegelzetter zijn toe te rekenen. Het risico en de bewijslast ligt door de omgekeerde aansprakelijkheid altijd bij de tegelzetter. Hij moet kunnen aantonen dat het gebrek er op het moment van oplevering niet was.

Deze verandering benadrukt het belang van gedegen documentatie en dossiervorming. Het stelt tegelzetters voor de uitdaging om te kunnen bewijzen dat hun werk voldoet aan de afgesproken normen en dat eventuele gebreken niet aan hen te wijten zijn. Het nauwkeurig bijhouden van projectinformatie en communicatie wordt dan ook essentieel om aan deze vereisten te voldoen en een sterke juridische positie te behouden.

Verdergaande waarschuwingsplicht

Tegelzetters moeten aan de Wet kwaliteitsborging voldoen, inclusief de verdergaande waarschuwingsplicht. Dit houdt in dat ze de verantwoordelijkheid dragen om mogelijke bouwproblemen te identificeren en duidelijk te communiceren. De waarschuwing moet schriftelijk gebeuren en de tegelzetter moet alle mogelijke gevolgen benoemen als de waarschuwing niet wordt opgevolgd. 

Kortom, als tegelzetter moet je aan de Wet kwaliteitsborging voldoen om ervoor te zorgen dat bouwprojecten veilig en van hoge kwaliteit zijn en om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te reguleren.

Maak je organisatie Wkb-proof en ervaar alle voordelen van onze Wet kwaliteitsborging app

Hoe kan ik als tegelzetter eenvoudig aan de Wkb voldoen?

Woub is een eenvoudige Wet kwaliteitsborging app voor tegelzetters. Deze unieke Wkb software voor tegelzetters is speciaal ontwikkeld voor gepassioneerde vakmensen. Door onderstaande stappen te volgen, kun je als tegelzetter gemakkelijk aan de Wet kwaliteitsborging voldoen en tegelijkertijd zorgen voor een hoogwaardige service en naleving van de wettelijke voorschriften.

Illustratie van projectcommunicatie app Woub

Stap 1. Creëer draagvlak binnen je team
Het is belangrijk dat iedereen binnen jouw bedrijf begrijpt wat de gevolgen zijn van de Wet kwaliteitsborging. Zowel kantoormedewerkers als vakmensen op de werkvloer. Om tot een compleet projectdossier te komen dienen beide disciplines als een team te gaan samenwerken.

Stap 2. Maak een checklist in de werkvoorbereiding
De Wet kwaliteitsborging begint al bij de aanneemovereenkomst. Een (getekende) offerte valt hier ook onder. Wist je dat je tijdens de werkvoorbereiding eenvoudig de regels van een offerte of calculatie kunt integreren in een gestructureerde checklist in de Wkb app van Woub? Bovendien kun je moeiteloos documenten toevoegen aan de bijbehorende mappen. Deze aanpak automatiseert het aanmaken van individuele taken. 

Met deze papierloze aansturing van je buitendienst werk je niet alleen uiterst gestructureerd, maar bespaar je ook aanzienlijk veel kostbare tijd voor de werkvloer. Eenmaal op de werkvloer opent je team de Wkb app, selecteert moeiteloos de relevante taak en voegt foto’s en tekst toe om de taak te voltooien.

Om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te verhogen zal er meer gestuurd moeten worden op mogelijke risico’s. Bedenk van te voren wat kritieke details zijn tijdens de uitvoering. Alle niet zichtbare delen moeten moeten goed vastgelegd worden. Je kan zowel in de titel van de taak als op de verdieping een belangrijke opmerking plaatsen. Dit lijkt vooraf misschien extra werk, maar uiteindelijk zul je er veel (tijd)winst mee behalen, doordat het aantal vragen en faalkosten aanzienlijk zal dalen.

Stap 3. Leg vast hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd
Met de invoering van de nieuwe Wet kwaliteitsborging verandert ook de kijk op dossiervorming, ook wel bekend als bewijslast. In het Burgerlijk Wetboek is er een verplichting vastgelegd voor elke tegelzetter: het creëren van een consumentendossier om te bewijzen dat ze daadwerkelijk hebben gerealiseerd wat met de opdrachtgever is afgesproken. Dit dossier gaat verder dan alleen papierwerk. Het is bedoeld om de opdrachtgever volledig inzicht te geven in de naleving van de overeenkomst en de kwaliteit van het geleverde werk. De focus ligt op transparantie en verantwoording, waardoor vertrouwen en tevredenheid van zowel tegelzetter als opdrachtgevers worden versterkt. Het correct opstellen van dit dossier is dan ook van essentieel belang. 

Lees hieronder hoe je als tegelzetter onze Wet kwaliteitsborging software in de praktijk gebruikt.

Een praktijkvoorbeeld uit de schildersbranche:

Een schilder gaat aan de slag bij een portiekwoning. Indien tijdens de werkopname geen duidelijke ‘vooraf’ foto’s zijn gemaakt, dan maakt de schilder deze voordat hij begint. Nu er een steiger staat, kan hij wat makkelijker gedetailleerde foto’s maken van de bovenste etages. De schilder opent de Wet kwaliteitsborging app en ziet met de checklists een zeer gestructureerde werkvoorbereiding, waarbij het voor hem direct duidelijk is wat hij moet doen en hoe hij dit moet vastleggen. Tijdens het schuren en kaal maken van de kozijnen maakt hij van iedere etage afzonderlijk wat overzicht foto’s. Als hij een taak heeft aangevinkt krijgt de werkvoorbereider hier automatisch een melding van en wordt deze inclusief foto’s direct vastgelegd. 

De schilder kan eventueel tot stand gekomen meerwerk met foto’s vastleggen in een nieuwe taak. Daarnaast maakt hij foto’s van de verschillende materialen die hij heeft gebruikt, noteert hij welke verflaag wanneer en waar is aangebracht en refereert hij naar de verwerkingsvoorschriften van de verfleverancier. De werkvoorbereider kan eenvoudig een PDF met verwerkingsvoorschriften van de leverancier toevoegen aan een specifieke taak. Na afloop maakt de schilder ook weer foto’s van het eindresultaat en dan zit zijn werk erop. De werkvoorbereider kan nu met één klik een compleet projectdossier exporteren als PDF en deze opsturen naar de opdrachtgever.

Stap 4. Betrek (eventuele) onderaannemers in het proces
In het geval van aangenomen werk voor de verbouwing, renovatie en/of onderhoud van een woning draagt de tegelzetter van dit project de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van een consumentendossier, ook wel bekend als een opleverdossier. Het complete dossier is echter afhankelijk van de medewerking van onderaannemers. 

In onze Wet kwaliteitsborging software voor tegelzetters bieden we een eenvoudige en kosteloze oplossing om onderaannemers toe te voegen aan specifieke chats binnen een project. In deze chats kun je checklists toevoegen. Jij hebt controle over wie welke checklist kan inzien, zowel intern als extern. Dit zorgt ervoor dat alle interne en externe communicatie en projectinformatie op één centrale plek te vinden zijn, zonder het risico van het verlies van gegevens. 

Stap 5. Waarschuw de opdrachtgever tijdig
Het Burgerlijk Wetboek legt niet alleen de verantwoordelijkheid bij aannemers om fouten in opdrachten te melden aan opdrachtgevers, maar stelt hier ook specifieke eisen aan. Deze meldingen moeten schriftelijk en ondubbelzinnig zijn, met een heldere aanduiding van de gevolgen. Dit houdt concreet in dat je de opdrachtgever via kanalen zoals e-mail, WhatsApp of direct via de Wkb app van Woub op de hoogte stelt zodra zich wijzigingen voordoen.

In dit bericht communiceer je duidelijk welk detail verandert en wat de impact is op zowel de tijdsplanning als het budget. Bovendien leg je schriftelijk uit waarom deze wijziging noodzakelijk is en welke vervolgstappen worden ondernomen. Op deze manier wordt transparantie en duidelijkheid geboden aan alle betrokken partijen, waardoor problemen en misverstanden worden geminimaliseerd en projecten soepel verlopen.

 

Stap 6. Maak bij oplevering een herstelpuntenlijst
De tegelzetter draagt altijd de verantwoordelijkheid voor eventuele gebreken die de consument/opdrachtgever na de oplevering opmerkt. Het is daarom van essentieel belang om bij oplevering zorgvuldig alle herstelpunten vast te leggen. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. 

Een eerste manier om dit te bereiken is door de taken die moeten worden hersteld te markeren en deze opnieuw te openen, of door een nieuwe checklist aan te maken. Het is van cruciaal belang om duidelijk te documenteren wat de geconstateerde gebreken zijn en hoe deze moeten worden opgelost.

Een tweede manier is het creëren van een afzonderlijke checklist waarin elk herstelpunt wordt genoteerd. Dit zorgt ervoor dat er altijd concreet bewijs is van de uitgevoerde werkzaamheden van de oplevering. Het voorkomt onaangename verrassingen achteraf, vooral bij opdrachtgevers die kritisch zijn. Door deze gestructureerde aanpak wordt de tegelzetter in staat gesteld om de aansprakelijkheid te beheren en het vertrouwen van de opdrachtgever te behouden, wat van onschatbare waarde is voor tegelzetters.

Stap 7. Exporteer het opleverdossier met één klik
Volgens de Wet kwaliteitsborging is het een verplichting dat zodra het werk is voltooid, de tegelzetter zijn opdrachtgever voorziet van informatie die onomstotelijk aantoont dat het project daadwerkelijk is afgerond. Deze informatie moet een volledig overzicht geven van de nakoming van de overeenkomst.

Onze Wkb software maakt dit proces uiterst efficiënt. Met slechts één klik vanuit kantoor kun je een voltooide checklist exporteren als een PDF-bestand. In dit projectdossier (consumentendossier) worden alle uitgevoerde taken, inclusief bijbehorende foto’s, opmerkingen en documenten, automatisch opgenomen in een overzichtelijk dossier. Dit projectdossier kan volledig worden gepersonaliseerd met het bedrijfslogo. Het projectdossier kan eenvoudig worden verzonden naar de opdrachtgever. Met deze gestroomlijnde aanpak wordt niet alleen voldaan aan wettelijke vereisten, maar wordt er ook een professionele presentatie van het opgeleverde werk gerealiseerd. Dit draagt bij aan het versterken van het vertrouwen en de tevredenheid van de opdrachtgever.

Stap 8. Archiveer het digitale projectdossier in de cloud.
De tegelzetter draagt de verantwoordelijkheid voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de tegelzetter zijn toe te rekenen. De omgekeerde aansprakelijkheid legt altijd het risico en de bewijslast bij de tegelzetter. Hij moet kunnen aantonen dat het gebrek op het moment van oplevering niet aanwezig was.

Binnen de Wkb app van Woub worden al je projecten automatisch in de cloud gearchiveerd en veilig bewaard voor onbepaalde tijd. In het geval van gebreken biedt onze slimme zoekfunctie een snelle en eenvoudige manier om cruciale projectinformatie op te sporen. Dit zorgt voor transparantie en ondersteunt tegelzetters bij het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen en het bewijzen van de opleverstatus van hun projecten.

Ontdek gratis waarom tegelzetters kiezen voor onze Wet kwaliteitsborging software

Onze Wet kwaliteitsborging software voor tegelzetters is klaar voor de Wkb, jij ook?

Het is met de Wkb app van Woub niet ingewikkeld om aan de Wet kwaliteitsborging te voldoen. Tegelzetters die de Wet kwaliteitsborging software van Woub momenteel dagelijks gebruiken weten hoe gebruiksvriendelijk de mobiele app is. Iedere tegelzetter heeft namelijk te maken met verschillende generaties op de werkvloer. Vanuit onze praktijkervaring weten wij dat we ook met ‘oude rotten in het vak’ te maken hebben en is eenvoud van essentieel belang. Woub is voor deze doelgroep de meest simpele Wkb software in de markt voor tegelzetters. Wil je hier meer over weten? Wij denken graag met je mee en ontzorgen jouw bedrijf volledig met verschillende opstarttrainingen. Het team van Woub is klaar voor de Wkb. Jij ook? 

Laat je inspireren hoe andere bedrijven onze Wet kwaliteitsborging software gebruiken

Adende Bouwgroep

Voorheen deden we er drie dagen over om alle project- en managementinformatie te verzamelen en te factureren. Dit doen wij tegenwoordig in 1 dag. Alle projectinformatie kan vanaf 1 plek gedownload worden in plaats van op 10 verschillende plekken gezocht worden.

DW Kozijnen

‘’Opdrachtgevers kunnen makkelijk en snel met ons communiceren en hebben al hun belangrijke documenten op één plek. Dit helpt ons om aan de verplichtingen te voldoen die de nieuwe Wet kwaliteitsborging met zich meebrengt.’’

Ontdek gratis alle voordelen van Woub

Veelgestelde vragen over de Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor tegelzetters betekent dat je aansprakelijkheid groter wordt en je bij oplevering een consumentendossier moet kunnen overhandigen aan de opdrachtgever. Hierin staat alles wat de opdrachtgever gekocht dan wel afgesproken heeft. Ook willen ze tegelzetters hiermee aanmoedigen om hun kwaliteit te verbeteren en faalkosten te verminderen.

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verschuift de focus naar een verbeterde bouwkwaliteit. Onder deze wet zijn aannemers verplicht om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het aantonen van de kwaliteit van hun bouwprojecten. Onafhankelijke kwaliteitsborgers spelen een centrale rol bij het toetsen van deze projecten. Deze wet bevordert ook transparantie in de sector, waarbij bouwbedrijven verplicht zijn om alle relevante bouwinformatie te documenteren en beschikbaar te stellen aan alle betrokken partijen, inclusief de toekomstige eigenaren.

De Wet kwaliteitsborging heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren en de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van het geleverde werk bij de bouwsector zelf te leggen.

Met het consumentendossier geef je de consument volledig inzicht in de nakoming van de overeenkomst. Dit door middel van documenten die informatie bevatten over het bouwproject, inclusief contractuele afspraken, tekeningen, specificaties en alle relevante documentatie die van belang is voor de consument. Het consumentendossier bevat ook documentatie met betrekking tot de oplevering van het bouwproject. Het consumentendossier geldt voor alle bouwwerken, zowel vergunningsplichtige als niet vergunningsplichtige bouwwerken. In bovenstaande stappenplan leggen we in stap 3 uit hoe je met een Wkb app een consumentendossier kunt maken.

Je hebt allemaal met de Wkb te maken. Met deze nieuwe wet wordt de positie van de opdrachtgever versterkt en ligt de bewijslast bij jou als tegelzetter. Je blijft dan ook aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze niet aan jou zijn toe te rekenen. Dit kun je eenvoudig aantonen middels een consumentendossier.

De Wet kwaliteitsborging maakt geen onderscheid tussen zzp’ers in de bouw, klusbedrijven of professionele (kleine of grote) afbouwbedrijven. De Wkb heeft consequenties voor alle bedrijven in de bouw, ook de kleinere bedrijven in renovatie, verbouw, afbouw en onderhoud. Denk aan o.a. voegbedrijven, schilders, timmerbedrijven, loodgieters, tegelzetters. Er wordt geen onderscheid gemaakt in type bouwwerken. Elk type bedrijf moet de Wkb app gebruiken.

Een kwaliteitsborger heb je nodig als je werk onder ‘Gevolgklasse 1’ valt. Hier vallen onder andere nieuwbouwwoningen, eenvoudige bedrijfsgebouwen, maar ook verbouwingen zoals een dakopbouw of renovatie.

Zijn er voor bepaalde werkzaamheden geen vergunning nodig, dan is er ook geen kwaliteitsborger nodig. Dit betekent dat de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek wel gelden voor tegelzetters. Als tegelzetter ben jij expert in jouw vakgebied en moet je ervoor zorgen dat er aan de afspraken wordt voldaan. Je kunt als tegelzetter namelijk aansprakelijk worden gesteld door gebreken die de opdrachtgever na de oplevering constateert. Daarom is het belangrijk dat bij oplevering alle herstelpunten goed worden vastgelegd.

De privaatrechtelijke kant geldt over het algemeen voor aanneemcontracten vanaf 1 januari 2024 en voor alle bouwwerken. Daarbij is nog niet helemaal duidelijk wat precies als bouwwerk gezien wordt. De definitie van de term bouwwerk is “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”. Hier zou bijvoorbeeld ook het plaatsen van een keuken of het vervangen van een kozijn onder kunnen worden verstaan.