Algemene voorwaarden

 • Definities
  1. Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van (hierna: de “Gebruiksvoorwaarden”) van Woub B.V. (hierna: “Woub”), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Treubstraat 10 F015 te (2288 EJ) Rijswijk, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72458496.
  2. In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:
   1. De Nederland ICT Voorwaarden: de Nederland ICT Voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Downloaden
   2. De App: Het geheel van appfuncties ontworpen door Woub;
   3. De Website: Iedere website van Woub;
   4. De Software: de App en de Website gezamenlijk, steeds voor zover relevant, dan wel de App of de Website afzonderlijk.
   5. De Gebruiker c.q. de Gebruikers: Iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die gebruik maakt of gebruik wenst te maken van de Software;
   6. De Partijen: Woub en (iedere) de Gebruiker;
   7. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Partijen ten behoeve van het gebruik van de Software, alsmede alle communicatie en iedere rechtsverhouding tussen Partijen, van welke aard dan ook.
   8. De Gebruiksdoeleinden: de Software is in het leven geroepen met als doel om communicatie tussen deelnemers aan bouwprojecten te versoepelen;
   9. Content: De door Woub en Gebruikers binnen de Software beschikbaar gemaakte informatie, waaronder afbeeldingen, teksten en documenten;
   10. Gebruikersaccount: een voor de Gebruiker gemaakt profiel voor de Software met informatie over de Gebruiker, alsmede account met behulp waarvan eventueel Content kan worden toegevoegd en/of communicatie kan worden verricht.
   11. Inloggegevens: De inlognaam en het wachtwoord om de Gebruiker te identificeren waardoor persoonlijke toegang Software kan worden verkregen;  
   12. Vertrouwelijke informatie: De Gegevens die de Gebruiker moet aanleveren ten behoeve van het sluiten van de Overeenkomst, alsmede de Inloggegevens.
   13. Standaard Account: een Gebruikersaccount waarmee bepaalde premiumfuncties in de Software te gebruiken zijn.
   14. De Betaalperiode : de periode waarin voor een Standaard Account betaald dient te worden. Behoudens andersluidende afspraken tussen Partijen, bedraagt de Betaalperiode een (1) kalendermaand.
 • Toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden
  1. Op de Overeenkomst zijn van toepassing deze Gebruiksvoorwaarden.
  2. Voor zover hier in de Gebruiksvoorwaarden niet van afgeweken wordt, zijn eveneens van toepassing de Nederland ICT Voorwaarden, waarbij Woub te gelden heeft als “leverancier” en de Gebruiker(s) als “klant”. De bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden prevaleren boven de bepalingen uit de Nederland ICT Voorwaarden.
  3. De toepasselijkheid van andere voorwaarden dan genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede de Nederland ICT Voorwaarden zijn, in hun onderlinge verhouding zoals weergegeven in lid 2, eveneens van toepassing op het gebruik van de Software, ongeacht door wie deze wordt gebruikt en met welke reden.
  5. Door Gebruik te maken wordt veronderstelt dat u bekend bent met de inhoud van de hiervoor genoemde voorwaarden en dat u akkoord bent met de inhoud daarvan. Het is verboden de Software te gebruiken zonder aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden en de Nederland ICT Voorwaarden.
  6. Woub is gerechtigd om op ieder moment wijzigingen aan te brengen aan haar Gebruiksvoorwaarden. Woub zal deze wijzigingen tijdig aan de Gebruiker kenbaar maken. De Gebruiker is gerechtigd om de Overeenkomst terstond te ontbinden indien zij niet akkoord gaat met deze wijzigingen, waarna het gebruik van Software door de Gebruiker niet langer is toegestaan.
 • Regels voor gebruik van de Software
  1. Het gebruik van de Software is alleen toegestaan voor de Gebruiksdoeleinden waarvoor de Software in het leven is geroepen een en ander in de meest beperkte zin van het woord.
  2. Woub is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een Gebruiker tot (onderdelen van) de Software te blokkeren. Zij is hiertoe in ieder geval te allen tijde gerechtigd indien de Gebruiker niet in overeenstemming met de Gebruiksdoeleinden, niet conform deze Gebruiksvoorwaarden, of niet conform de Nederland ICT Voorwaarden handelt,
  1. Woub is gerechtigd om kennis te nemen van de door Gebruikers geplaatste Content om zo toezicht te kunnen houden op de naleving van de Gebruiksregels. Woub is echter tot het houden van dergelijk toezicht in geen enkel geval verplicht. Woub is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de Content van (andere) Gebruikers.
  2. De Gebruiker zal op de Software geen handelingen verrichten die in strijd zijn met de in Nederland geldende wet- en regelgeving dan wel de wet- en regelgeving van andere landen die van toepassing kunnen zijn op de Gebruiker.
  3. Woub adviseert om de App niet gelijktijdig te gebruiken met andere inspanningen die de aandacht van de Gebruiker vereisen, zoals (auto)rijden of al dan niet risicovolle bouwwerkzaamheden. Woub is niet aansprakelijk indien het gebruik van de Software tot schade lijdt.
  4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om uitingen op de Software te verrichten die racistisch, seksistisch, homofoob, beledigend, kwetsend, haatzaaiend, obsceen, lasterlijk, of intimiderend kunnen zijn, of anderszins personen, of groepen van personen in diskrediet kunnen brengen.
  5. Het is de Gebruiker niet toegestaan om werkzaamheden met behulp van de Software te verrichten waarvan de Gebruiker weet of behoort te weten dat deze juridisch niet gelegitimeerd zijn.
  6. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Software te gebruiken voor reclamedoeleinden.
  7. Het Gebruikersaccount mag alleen toegankelijk zijn voor de Gebruiker tot wie dit Gebruikersaccount behoort. Indien Gebruiker er van op de hoogte is of vermoedt dat een derde gebruik maakt van zijn of haar Gebruikersaccount, zal de Gebruiker Woub hiervan onverwijld in kennis stellen, bij gebreke waarvan de schade die Woub lijdt, in de vorm van geleden verlies of gederfde winst op de gebruiker kan worden verhaald die Woub niet, of niet tijdig, in kennis gesteld heeft.
  8. De Gebruiker vrijwaart Woub van alle onjuistheden, onvolledigheden en  (mogelijke) onbetrouwbaarheden van de door haar geleverde Content, informatie en overige handelingen  in strijd met de Overeenkomst.
 • Intellectuele eigendomsrechten
  1. In aanvulling op artikel 10.6 van de Nederland ICT Voorwaarden, geldt het volgende. Het is de Gebruiker niet toegestaan om Content te uploaden waartoe de Gebruiker niet gerechtigd is. De Gebruiker verplicht zich door aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden alleen Content te uploaden waartoe zij gerechtigd is en vrijwaart Woub voor aanspraken van derden, bijvoorbeeld in het kader van schending van Intellectuele eigendomsrechten.
  2. Door plaatsing of beschikbaarstelling door een Gebruiker van Content op de Software verkrijgt Woub een wereldwijde, royalty-vrije, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie voor het gebruik, de verspreiding, openbaarmaking en vermenigvuldiging van deze Content. Zij heeft voorts het recht om de Content te controleren, te verwijderen of aan te passen.
  3. In aanvulling op- c.q. ter verduidelijking van artikel 10.2 van de Nederland ICT Voorwaarden, geldt dat alle rechten van intellectuele eigendom en overige rechten met betrekking tot de door Woub beschikbaar gestelde Content uitsluitend berust bij Woub of haar licentiegevers en dat de Gebruikers een gebruikersrecht verkrijgen dat niet meer behelst dan hetgeen voor het gebruik van de Software strikt noodzakelijk is. Het is verboden om deze Content voor andere zaken (al dan niet commercieel) te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woub.
 • Technisch gebruik van de Software
  1. Om de App te kunnen gebruiken zal de Gebruiker de App op haar toestel moeten downloaden via externe kanalen, zoals de Apple App-store of de Google Playstore. Woub is op geen enkele manier aansprakelijk voor de werking, handelwijze of het falen van deze externe kanalen.
  2. De Gebruiker verkrijgt toegang tot de Software middels haar Inloggegevens. De Gebruiker verkrijgt Inloggegevens door het maken van een Gebruikersaccount via de Software.
  3. Indien de Gebruiker (technische) problemen ondervindt bij gebruik van de Software, dient de Gebruiker dit tijdig te melden aan Woub.
 • Betaling
  1. De Gebruiker verkrijgt tegen betaling toegang tot een Standaard Account. Betaling dient voor iedere Betaalperiode tijdig te geschieden. Voor zover betaling geschiedt middels een automatische incasso, gaat de Gebruiker hiermee op voorhand akkoord en zal gebruiker doorlopend zorgdragen voor voldoende saldo.
  2. Bij niet tijdige betaling, waaronder mede begrepen: onmogelijkheid tot volledige automatische incassering, is Woub gerechtigd om het Standaard Account per direct en zonder voorafgaande waarschuwing te beëindigen en/of om het Gebruikersaccount ‘terug te zetten’ tot een gewoon account (niet Standaard Account), zonder dat zij hiervoor aansprakelijk wordt voor de al dan niet daarmee gepaard gaande schade aan de zijde van de Gebruiker.
  3. De Gebruiker met een Standaard Account erkent dat de betaling en de hoogte van het te betalen bedrag geen verband houdt met het daadwerkelijke gebruik van de Software. Voorts erkent de Gebruiker met een Standaard Account dat het Standaard Account, alsmede de daaraan verbonden betalingsverplichting blijft voortduren indien niet conform artikel 9 wordt opgezegd.
 • Vertrouwelijke informatie
  1. Op de Overeenkomst is van toepassing de privacy verklaring van Woub (hierna: de “Privacy Verklaring”, waarin Woub aangeeft hoe zij omgaat met de door Gebruikers aangeleverde Vertrouwelijke informatie en Content. De Privacy Verklaring is te raadplegen en te downloaden via: < direct link toevoegen >. Door het sluiten van de Overeenkomst, stemt de Gebruiker in met de handelwijze van Woub zoals beschreven in de Privacy Verklaring.
  2. De Vertrouwelijke informatie van de Gebruiker, alsmede de Content zal door Woub worden opgeslagen in een databank die door Woub wordt beheerd. Woub heeft het recht, doch niet de verplichting, om Vertrouwelijke informatie en Content ook na beëindiging van de Overeenkomst blijvend op te slaan.
  3. Niettegenstaande de wettelijke verplichtingen van Woub, is Woub niet aansprakelijk voor de gevolgen van datalekken met Vertrouwelijke informatie of Content.
  4. De Gebruiker zal haar Inloggegevens te allen tijde geheimhouden voor derden en er zorg voor dragen dat derden hiertoe geen toegang kunnen verkrijgen. Het bepaalde in artikel 3.8 is onverkort van toepassing.
 • Aansprakelijkheid
  1. In aanvulling c.q. afwijking van artikel 16 van de Nederland ICT Voorwaarden, geldt het hiernavolgende. Woub is nimmer aansprakelijk voor schade die een Gebruiker lijdt door gebruikmaking van de Software, terwijl de desbetreffende gebruiker Woub vrijwaart voor door derden geleden schade als gevolg van diens gebruik van de Software. Voorts is Woub niet aansprakelijk voor de schade die de Gebruiker aan derden toebrengt.
  2. Woub is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen van de Gebruiker die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, dan wel met deze Gebruiksvoorwaarden of met de Nederland ICT Voorwaarden
  3. Woub is niet aansprakelijk voor de schade die is geleden doordat de Software, kortdurend of voor langere tijd niet kan worden gebruikt, er niet ingelogd kan worden of (onderdelen van) de Software onbereikbaar zijn of – al dan niet tijdelijk – niet goed functioneren.
  4. Woub is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van gegevens, zoals Content en Vertrouwelijke informatie als gevolg van een technische storing of werkzaamheden die verricht zijn aan de Software, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Woub.
  5. In afwijking van de Nederland ICT Voorwaarden, geldt dat de totale aansprakelijkheid van Woub te allen tijde beperkt is tot een bedrag van €10.000 per gebeurtenis, ongeacht het aantal gebruikers dat hierbij betrokken is en ongeacht de daadwerkelijk geleden schade.
 • Duur en opzegging Overeenkomst
  1. De Overeenkomst tussen Partijen zal voor onbepaalde tijd worden aangegaan met een minimum duur van een betaalperiode.  
  2. Woub is gerechtigd om te allen tijde de Overeenkomst met een of meerdere Gebruikers per direct en zonder voorafgaande waarschuwing te ontbinden, zonder dat hierdoor een recht op Schadevergoeding zal ontstaan.
  3. De Gebruiker van een gratis account kan het gebruik zelf beëindigen door de App van het mobiele apparaat te verwijderen.
  4. De Gebruiker van een Standaard Account kan het Standaard Account voorafgaand aan een nieuwe Betaalperiode schriftelijk opzeggen door middel van het sturen van een e-mail naar [email protected]
 • Geschillen
  1. De Overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.
  2. De geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de Software, of die anderzijds voortvloeien uit de Overeenkomst of hiermee samenhangen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.